Confraria de La Salle

 

Els GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES (F.S.C.) amb els alumnes del COL·LEGI LA SALLE, l'any 1933 organitzaren la "CRUZADA EUCARÍSTICA", la qual, a més de fomentar la fe cristiana i promoure de manera especial l'amor i el culte al Sagrament de l'Eucaristia, promovia l'oració i altres pràctiques religioses, sense oblidar valors humans com l'amor, l'amistat, el respecte, l'ajuda al necessitat, etc., així com activitats lúdiques: lectures, música, excursions, esports, etc. I, com una activitat més, decidiren l'any 1940 participar en les processons del Dijous i del Divendres Sant.

En un principi, la Confraria estava composta exclusivament pels "cruzados"; posteriorment, en virtut de les normes per les quals es regia la "Cruzada", i en concret la que especificava que els seus membres, en complir els catorze anys, havien de ser baixa (solament podien pertànyer a la "Cruzada" des que es feia la primera comunió, fins que complien els catorze anys), si l'interessat ho desitjava, li permetia poder passar automàticament a formar part del "PATRONATO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE" (per acord adoptat per la Junta del Patronat el dia 3 de novembre de 1939). Per això, amb el temps, l'arribaren a integrar membres d'ambdues organitzacions, cadascun dels quals duia el respectiu escut que els identificava

Amb el pas dels anys i quan varen desaparèixer aquestes dues associacions, majoritàriament els membres que han anat formant la Confraria han estat alumnes, antics alumnes del COL·LEGI LA SALLE i simpatitzants de la família lasal·liana.

Al llarg d’aquests més de 75 anys d’existència (encaram els 78) la Confraria ha tengut alts i baixos, com la mateixa societat on estam. Per això al principi dels anys vuitanta es va començar una reorganització de la Confraria per adequar-la al temps actual; així es va anar donant pas a confraresses i l’any 1990, amb motiu del cinquantenari, es va fer el pas que surt a la processó del Dijous Sant, “Jesús i la Verònica”. La imatge de Jesús amb la creu era una antiga imatge del Col·legi i que ja sortia a la processó; es va restaurar i s’hi va afegir la imatge de la Verònica, així com reformar el tron. En aquesta línia, i ja complerts els 75 anys, l’any 2017 vàrem donar naixement al pas del Divendres Sant del "Centurió penedit", pas de quatre portat per quatre confrares amb hàbit complet; figura nova i que dona a la Setmana Santa inquera una pinzellada més de la Passió de Jesús, en què el centurió que travessà el costat de Jesús a la creu s’adonà que s’havia comès el major error de la història, ajusticiant el Fill de Déu.

En aquests moments la Confraria està formada per alumnes del Col·legi, antics alumnes, familiars i gent que vol formar part de la nostra família lasal·liana. A hores d’ara són unes 200 persones repartides entre confrares i portadors. Estam totalment integrats dins el Col·legi La Salle Inca i intentam participar-hi en actes en comú, i sempre hem estat agraïts de tenir bona relació amb el Col·legi i la Comunitat de Germans de La Salle de Mallorca.

Pàgina web: http://www.cofradialasalleinca.org.es/index.html