Secretariat Diocesà de formació i acompanyament de confraries i obreries

Casa de l'Església
Carrer Seminari, 4
07001 Palma

secretariatdeconfraries@bisbatdemallorca.com