Qui som?

El Secretariat Diocesà de formació i acompanyament de confraries i obreries és l'òrgan de la Diòcesi de Mallorca dedicat a la coordinació, atenció i comunicació de l'Església de Mallorca al servei de les confraries, associacions de confraries, germandats de penitents, prohomonies, obreries de festes i obreries per al manteniment del patrimoni arquitectònic. Aquest Secretariat s'inclou en la Vicaria Episcopal per a la vida consagrada i pietat popular, juntament amb la Pastoral de Santuaris, peregrinacions i pietat popular i la Delegació per a les relacions amb els monestirs, les congregacions religioses i instituts de dret diocesà. El Secretariat està integrat pel director i entre quatre i sis membres més, essent tots ells nomenats pel Sr. Bisbe per un període de tres anys renovables.

Que feim?

Els objectius del Secretariat Diocesà de formació i acompanyament de confraries i obreries són:

  1. Procurar l'animació, promoció i coordinació de l'acció pastoral i evangelitzadora dins l'àmbit de les confraries i obreries.
  2. Mantenir una fluida comunicació amb les confraries de Setmana Santa, les seves associacions i les obreries.
  3. Vetlar perquè les confraries, les seves associacions i les obreries tenguin un clar sentit de pertinença a l'església diocesana i estiguin integrades a la parròquia o entitat religiosa a la qual estan vinculades.
  4. Garantir l'adequada atenció pastoral i la formació cristiana dels confrares i obrers, especialment dels membres de les juntes directives.
  5. Procurar que comptin amb el seu propi consiliari, amb qui col·laborarà per a la formació cristiana dels confrares i obrers.
  6. Fomentar que les confraries, les seves associacions i les obreries realitzin una veritable tasca evangelitzadora, tant a l'interior d'elles mateixes, com dins el context social en què es mouen.
  7. Tenir cura que es compleix la legislació aplicable a les confraries de setmana santa, les seves associacions i les obreries, i resoldre els possibles dubtes que sorgeixin en la seva interpretació.
  8. Promoure l'adaptació de les confraries, les seves associacions i les obreries als estatuts marc i a la legislació promulgada pel Bisbat.
  9. Assessorar a les confraries, les seves associacions i les obreries per a la millor aplicació dels propis estatuts.